Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, καλεί τους ενδιαφερόμενους για την πλήρωση μίας (1) θέσης, Ιατρού Βιοπαθολόγου-Εργαστηριακής Ιατρικής ή Αιματολογίας για το Τμήμα Αιμοδοσίας της Γενικής Κλινικής Υγείας Μέλαθρονμε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (εξάμηνης διάρκειας)και δυνατότητα μετατροπής σε αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης (30 ώρες εβδομαδιαίως) για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Αιμοδοσίας της Κλινικής Υγείας Μέλαθρον.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Τίτλος Ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής ή Αιματολογίας
 • Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
 • Προϋπηρεσία σε Μονάδα Αιμοδοσίας τουλάχιστον ενός (1) έτους για τους Βιοπαθολόγους

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση για την κάλυψη της θέσης, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου και στοιχεία επικοινωνίας
 2. Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
 3. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας σε Μονάδα Αιμοδοσίας ή Αιματολογική Κλινική/Εργαστήριο
 4. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου Ιατρικής ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού (εφόσον το πτυχίο έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδος, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να υποβάλει, επίσης, βεβαίωση αναγνώρισης τού τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ)
 5. Απλό φωτοαντίγραφο τίτλου ειδικότητας
 6. Απλό φωτοαντίγραφοάδειας άσκησης επαγγέλματος
 7. Απλό φωτοαντίγραφοταυτότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
 8. Απλό φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στη διεύθυνση gds@typet.groupnbg.com

Απαραιτήτως αναγράφεται ως θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΥ Ή ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ».

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3349513, κ. Νικόλαος ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Διευθυντής Τομέα Ανθρώπινων Πόρων & Διοικητικής Υποστήριξης ΤΥΠΕΤ.