Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Λοιπές πληροφορίες:
https://www.umu.se/institutionen-for-molekylarbiologi/