Εφαρμογές Φασματογράφου Μάζας, 12-13 Νοεμβρίου 2022