ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Του Σωματείου με την επωνυμία

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 2618 – ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)

σε Τακτική – Ειδική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση της 30ης/1/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό, όπως αυτό ισχύει δυνάμει της από 16ης/1/2013 απόφασης της Γ.Σ., που εγκρίθηκε δια της υπ’ αριθμ. 771/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στην οικεία στήλη του βιβλίου αναγνωρισμένων σωματείων με αυξ. αριθμό 2618/9.7.2013 και το νόμο, προσκαλούνται τα Μέλη του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική – Ειδική Γενική Συνέλευση στις 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στην Αθήνα, στη Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής, οδός Μ. Ασίας, αρ. 75 (κτήριο 11, 3ος όροφος), για να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Οικονομικός απολογισμός έτους 2019, Προϋπολογισμός έτους 2020 και Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Τροποποίηση Καταστατικού.

Όσα από τα μέλη επιθυμούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις παρελθόντων ετών και τρέχοντος έτους προς το Σωματείο (ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη), μέχρι και την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020. Η κατάθεση της συνδρομής τους θα γίνει μόνον ηλεκτρονικά στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό (κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης δεν θα είναι δυνατή η τήρηση ταμείου για την καταβολή ή ανανέωση συνδρομών). Παρακαλείσθε κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης να έχετε μαζί σας και την απόδειξη κατάθεσης.

Τράπεζα: Alpha Bank

Αρ. Λογαριασμού: 111002002001262

ΙΒΑΝ: GR5101401110111002002001262

Αιτιολογία: Προσοχή στην κατάθεση να αναφέρεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του μέλους – Ετήσια Συνδρομή ή Συνδρομές ετών (π.χ. 2018, 2019).

Υπενθυμίζεται στα μέλη ότι, σύμφωνα με το καταστατικό, σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη απαρτία κατά την ως άνω ημερομηνία, η επαναληπτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 30η/3/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μελών, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία ούτε και κατά την 1η επαναληπτική συνεδρίαση της 30/3/2020, 2η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση με τα ίδια ως άνω θέματα θα συνέλθει την 3η/4/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μελών. Η τελευταία αυτή θα είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων ταμειακώς τακτοποιημένων μελών κατά το μέρος που αφορά το πρώτο και δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού του Σωματείου θα ληφθεί σε κάθε περίπτωση με την προβλεπόμενη στο νόμο και το καταστατικό απαρτία του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και με την αυξημένη πλειοψηφία ¾ αυτών.

Ειδικά, όσον αφορά το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την Τροποποίηση του Καταστατικού, σημειώνουμε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις υπαγορεύονται από την ανάγκη αφενός διατύπωσης του σκοπού της εταιρείας κατά τρόπο ώστε να καθίσταται σαφής η συνέχεια της Εταιρείας και ο ιστορικός της ρόλος στην Ιατρική επιστήμη, αλλά και ειδικά στην ειδικότητα της Βιοπαθολογίας, αφετέρου προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η λειτουργία της και μέσω της δυνατότητας χρήσης νέων τεχνολογιών να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή των μελών της. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις και το σχέδιο του νέου κωδικοποιημένου καταστατικού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.hms.org.gr του Σωματείου και θα σταλούν και στις διαθέσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Μελών μαζί με κάθε άλλο ενημερωτικό υλικό για την επικείμενη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την πρόσβαση στο υλικό παρακαλώ απευθυνθείτε στην κα. Γιάννα Μέμτσα στο τηλ. 210-7213225 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση memtsa@ascentltd.gr

Αθήνα, 25/2/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Επισυνάπτονται:

Πρόταση για Τροποποίηση Καταστατικού