Η Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία, από τις παλαιότερες επιστημονικές ιατρικές εταιρείες, ιδρύθηκε το 1932 για τις ανάγκες της τότε ειδικότητας της Μικροβιολογίας, που περιελάμβανε την Αιματολογία-Αιμοδοσία, Μικροβιολογία, Βιοχημεία και Ανοσολογία. Η Εταιρεία συνέχισε, χωρίς διακοπή, την λειτουργία της και μετά την αλλαγή ονομασίας της ειδικότητας σε “Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία)” (1994).

Σύμφωνα με το τελευταίο καταστατικό της ΕΜΕ (2020), ” Σκοπός της Εταιρείας είναι αδιαλείπτως από την εποχή ίδρυσής της η ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της έρευνας στην επιστήμη της Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής, ήτοι των τομέων οι οποίοι εμπίπτουν σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής. Ο εν λόγω σκοπός θα εκπληρώνεται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο μέσω συνεργασίας με ομοειδή όργανα άλλων χωρών, καθώς επίσης και μέσω της συνεργασίας Ελλήνων Ιατρών Βιοπαθολόγων / Εργαστηριακών Ιατρών”.

Ήδη από το 1956 εκδίδει χωρίς διακοπή το διμηνιαίο μέχρι το 2011 και από το 2012 τριμηνιαίο περιοδικό «Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής» (Acta Microbiologica Hellenika) με ιδιαίτερη συμβολή στην πρόοδο της Ιατρικής Βιοπαθολογίας στην Ελλάδα.

Προς εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρεία:

α. Οργανώνει τακτικές κατά τακτή ημέρα συνεδριάσεις μία φορά το μήνα καθώς και έκτακτες συνεδριάσεις, κατά τις οποίες γίνονται ανακοινώσεις και επιστημονικές συζητήσεις, όπως διαλέξεις επί παντός θέματος, που αφορούν και ενδιαφέρουν τον κλάδο.

β. Δημιουργεί Ομάδες Εργασίας για τις επιμέρους γνωστικές ενότητες της επιστήμης της Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής με στόχο την ενασχόληση και προώθηση της γνώσης του αντικειμένου με το οποίο ασχολούνται και τη δικτύωση και συνεργασία με άλλες συναφείς εταιρείες προς το σκοπό αυτό.

γ. Δέχεται ανακοινώσεις και αποστολές διατριβών, που έχουν γίνει από ιατρούς και επιστημονικούς συλλόγους και έχουν ανακοινωθεί στην Εταιρεία από τον Πρόεδρό της.

δ. Οργανώνει δημόσιες διαλέξεις για θέματα σχετικά με την Ιατρική Βιοπαθολογία / Εργαστηριακή Ιατρική. Επίσης διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια, συζητήσεις, διαλέξεις, σεμινάρια και άλλες σχετικές εκδηλώσεις, που αφορούν τους σκοπούς της Εταιρείας.

ε. Δημοσιεύει τα πρακτικά των επιστημονικών συνεδριάσεών της είτε στο δικό της περιοδικό είτε σε κάποιο από τα εκδιδόμενα στην Ελλάδα ιατρικά (επιστημονικά) περιοδικά.

στ. Προκηρύσσει επιστημονικούς διαγωνισμούς, εφόσον υπάρχει αθλοθέτης ή δωρητής. Επίσης μπορεί να καθορίζει ηθικά ή υλικά έπαθλα για πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες Ελλήνων επιστημόνων σχετικές με τους σκοπούς της Εταιρείας. Επίσης δύναται να χορηγεί στα μέλη τις υποτροφίες για μετεκπαίδευση στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Τα παραπάνω ρυθμίζονται από ειδικούς κανονισμούς, που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ. Διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κλπ επιστημονικές εκδηλώσεις με θέματα που άπτονται στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής.

η. Διοργανώνει επιστημονικές εκδρομές και εκπαιδευτικά ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

θ. Διατηρεί επαφή με επιστημονικές εταιρείες και ειδικά επιστημονικά κέντρα του εσωτερικού ή εξωτερικού.

ι. Εκπονεί επιστημονικές οδηγίες & πρωτόκολλα σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της εργαστηριακής διαγνωστικής μεθοδολογίας.

ια. Δύναται σε συνεργασία με τρίτους να ιδρύσει κέντρα ή ειδικά τμήματα έρευνας και να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις επ’ ωφελεία των μελών της και προς εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιβ. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου συστήνει Επιτροπή Εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται και από μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία μπορεί να καθορίζει θεματολογία εκπαίδευσης ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών και να πιστοποίει την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

ιγ. Εκπροσωπεί την ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής ενώπιον του Κράτους, των αρμόδιων Υπουργείων, Φορέων Υγείας και Οργανισμών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό υπηρετώντας το σκοπό και τα συμφέροντα των μελών της.

ιδ. Χρησιμοποιεί γενικά κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας και ιδίως επιδιώκει με κάθε νόμιμο μέσο, ένδικο ή μη, τη διασφάλιση των συμφερόντων αυτής και των μελών της.