Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1932 με την επωνυμία: «Ελληνική Μικροβιολογική και Υγιεινολογική Ένωσις». Μετά από δύο τροποποιήσεις του καταστατικού, το 1936 και το 1947, στην τρίτη τροποποίηση στις 18 Ιουλίου 1972 φαίνεται με την επωνυμία «Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία».

Σύμφωνα με το τελευταίο καταστατικό της ΕΜΕ (2013), ” Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της έρευνας και της διαγνωστικής στην επιστήµη της Μικροβιολογίας στο πλαίσιο της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο µέσω συνεργασίας µε οµοειδή όργανα άλλων χωρών καθώς επίσης και η συνεργασία Ελλήνων Ιατρών Βιοπαθολόγων µε σκοπό την προαγωγή της Μικροβιολογίας στην Ελλάδα”.

Ήδη από το 1956 εκδίδει χωρίς διακοπή το διμηνιαίο μέχρι το 2011 και από το 2012 τριμηνιαίο περιοδικό «Δελτίον Ελληνικής Μικροβιολογικής» (Acta Microbiologica Hellenika) με ιδιαίτερη συμβολή στην πρόοδο της Μικροβιολογίας στην Ελλάδα.

Σήμερα η ΕΜΕ εκφράζει όλους τους κλάδους της Ιατρικής Βιοπαθολογίας (πρώην Μικροβιολογίας) και στους σκοπούς της περιλαμβάνονται:

α. Η ενθάρρυνση της προαγωγής της δημόσιας υγείας στη χώρα μας με την κατάλληλη εφαρμογή της Εργαστηριακής Ιατρικής, στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των νόσων.

β. Η προαγωγή του τομέα της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης, στη μεταπτυχιακή (ειδίκευση) και τη διαρκή εκπαίδευση των ιατρών και να συμβάλλει στην προπτυχιακή εκπαίδευση σε όλους τους κλάδους της Ιατρικής Βιοπαθολογίας.

γ. Η προαγωγή της συνεργασίας με όλες της Ιατρικές Εταιρείες στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή και να αποτελέσει μέλος της World Association of Societies of Pathology και άλλων συναφών διεθνών εταιρειών.

δ. Η προαγωγή της έρευνας σε όλα τα επίπεδα, τόσο προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, όσο και για την επαγγελματική πρόοδο των ειδικευομένων και ειδικών ιατρών.