ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 02 Φεβρουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 283

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ έχοντας υπ’ όψιν:
1. τις   διατάξεις   του   Ν.   4310/2014   (ΦΕΚ   Α΄   258)   «Έρευνα,   Τεχνολογική   Ανάπτυξη   και Καινοτομία», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83) και ισχύει,
2. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. τις  διατάξεις  του  Ν.  2431/1996  (ΦΕΚ  Α΄  175)  «Διορισμός  ή  πρόσληψη  πολιτών  της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»,
4. τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 280) «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στον
Δημόσιο τομέα», όπως ισχύει,
5. τις διατάξεις του  Ν. 3733/2009 (ΦΕΚ Α΄ 7), «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ»,
6. την υπ’ αριθμ. 8/3.01.2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ κατά την
10η συνεδρίαση στις 9.12.2016

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Μία (1) θέση Ερευνητού Β΄ ή Γ΄ Βαθμίδας, Ιατρού – Βιοπαθολόγου, με κλινική και ερευνητική εμπειρία στην Μικροβιολογία

Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει:

1. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης
2. Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι: να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων.
3. Για  τη  θέση  Ερευνητού  Β΄  Βαθμίδας,  οι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  να  έχουν  τεκμηριωμένη
ικανότητα να οργανώνουν και να διευθύνουν προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζουν και να κατευθύνουν την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή επιβλέπουν, να αναζητούν και να προσελκύουν οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθούν πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχουν διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχουν προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή τους στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.
4. Για  τη  θέση  Ερευνητού  Γ΄  Βαθμίδας,  οι  υποψήφιοι  θα  πρέπει  να  έχουν  τεκμηριωμένη
ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή να τους επιβλέπουν. Επίσης απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.
5. Να    διαθέτουν    τεκμηριωμένη    κλινική    και    εργαστηριακή    εμπειρία    στην Βιοπαθολογία/Μικροβιολογία.
6. Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Να διαθέτουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται ενδεικτικώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς επίσης και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
8. Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή
δικαστική αντίληψη.
9. Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν:

1. Αίτηση   υποψηφιότητας    που   επισυνάπτεται   στην   παρούσα   προκήρυξη,    πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, σε πέντε (5) έντυπα αντίγραφα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο,  σε πέντε (5) έντυπα αντίγραφα.
4. Ανάτυπα  των  δημοσιεύσεών  τους  σε  έγκυρα  επιστημονικά  περιοδικά,  σε  πέντε  (5)
ηλεκτρονικά αντίγραφα.
5. Αντίγραφο απόφασης άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.
6. Αντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας.
7. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της.
8. Αντίγραφα τίτλων, με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα
Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας / αντιστοιχίας.
9. Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  με  την  οποία  οι  υποψήφιοι  θα  δηλώνουν  ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα της προκήρυξης.
10. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, σε σφραγισμένο φάκελο.
11. Σύντομη περιγραφή ερευνητικής προτάσεως [1500 λέξεις κατά προσέγγιση]

Οι  επικρατέστεροι  των  υποψηφίων  ενδέχεται  να  κληθούν  σε  συνέντευξη  από  την αρμόδια επιτροπή κρίσεως.

Κατάθεση Δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
1. αυτοπροσώπως
2. με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
3. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση:
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Βασιλίσσης Σοφίας 127, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα
Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosopiko@pasteur.gr και prosopiko.pasteur@gmail.com, ή να καλέσουν στο 210 6478857, 210 6478858.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017.

Η παρούσα Προκήρυξη θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην §2 του άρθρου 29 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Καθηγ. Μενέλαος Ν. Μανουσάκης Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Π.