Διαδικτυακό – Δωρεάν – Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

Συμμετέχει ως συνεργάτης το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών –

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το BioS στοχεύει στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας και των ιατρών μέσω σχεδιασμού, ανάπτυξης και παράδοσης νέων αρθρωτών επαγγελματικών προγραμμάτων σπουδών στην Υπολογιστική Βιολογία, καθώς και των εγκάρσιων δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες δεξιοτήτων που προσδιορίζονται από τα υπάρχοντα ερευνητικά στοιχεία.

      Ο απώτερος σκοπός του είναι να παρέχει στους επαγγελματίες υγείας γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ταυτόχρονες προκλήσεις στα συστήματα, τις υπηρεσίες και τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της υγείας, προς όφελος της υγείας των πολιτών της ΕΕ

     Το έργο αυτό διεξάγεται υπό το πλαίσιο των EQAVET (Ευρωπαϊκές Στρατηγικές Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) και EQF/ECVET (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων / Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η ποιότητα όσο και η καλύτερη δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου. Στο πλαίσιο του EQF, τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν στόχο την γνώση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα κερδίσουν οι ιατροί και οι επαγγελματίες υγείας.

      Το έργο BioS στοχεύει στην παραγωγή τεσσάρων βασικών ενοτήτων, συγκεκριμένα:

Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική.

Ενότητα 2: Υπολογιστική στατιστική για κλινικούς γιατρούς.

Ενότητα 3: Εμπορικές εξατομικευμένες υπηρεσίες γονιδιωματικής στην περίθαλψη των ασθενών.

Ενότητα 4:Βελτίωση της ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη.

 

Για συμμετοχή στην εκπαίδευση εγγραφή  εδώ:  https://mooc.bios-project.eu/

Πληροφορίες για το έργο BIOS:   www.bios-project.eu

Επικοινωνία:   gialelis@ece.upatras.gr    και   iliaskon@upatras.gr