ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ου ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22-24 Οκτωβρίου 2015

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Lectures and Oral Presentations.pdf

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΟΜΑΔΕΣ Α & Β
Posters Groups A-B.pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ 60 ΤΕΥΧΟΣ 3
ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA_VOLUME 60_ISSUE 3_2015.pdf