Μπορείτε να εγγραφείτε στην Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία (χωρίς έξοδα εγγραφής), συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση (αφορά σε ειδικευμένους και ειδικευόμενους Βιοπαθολόγους της περιφέρειας Αθηνών και Πειραιώς).

Η Ετήσια Συνδρομή των μελών της ΕΜΕ στο τριμηνιαίο Περιοδικό ”ΔΕΛΤΙΟ ΕΜΕ” είναι 30 ευρώ και σας παρέχει αυτόματα μέσω «ονόματος χρήστη» και «κωδικού πρόσβασης» που λαμβάνετε τη δυνατότητα να βλέπετε το τρέχον τεύχος, αλλά και όλα τα προηγούμενα ηλεκτρονικά, μέσω του προσωπικού σας προφίλ στην ιστοσελίδα μας.

Το προφίλ σας επιτρέπει, όχι μόνο να βλέπετε και να κατεβάζετε όλα τα τεύχη του Δελτίου, αλλά επιπλέον να συζητάτε θέματα που αφορούν τον κλάδο σας στο ειδικό forum, να ενημερώνεστε για όλα τα νέα και τις δράσεις της ΕΜΕ, να εξοφλείτε τη συνδρομή σας ηλεκτρονικά, τάχιστα και εύκολα, αλλά και να τροποποιείτε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η αίτηση εγγραφής είναι συνημμένη στο κάτω μέρος της σελίδας. Αφού την συμπληρώσετε, μπορείτε να τη στείλετε ή ταχυδρομικά στην Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία στη διεύθυνση: ASCENT ΕΠΕ, Βασ. Σοφίας 77, 115 21, Αθήνα ή με fax στο 2107246180 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: siorasgs@otenet.gr.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΜΕ, η Εταιρεία αποτελείται εκ τακτικών, αντεπιστελλόντων, προσέδρων και επιτίμων μελών και εκ δωρητών και ευεργετών.

1) Τακτικά μέλη της Εταιρείας ονομάζονται πάντες οι συμφώνως τω νόμω Ειδικοί Μικροβιολόγοι, οι πτυχιούχοι lατρικής έχοντες πτυχίον Υγιεινολόγου, και Κτηνίατροι κεκτημένοι πτυχίον Μικροβιολογίας, ως επίσης και πτυχιούχοι της’ Ιατρικής ειδικευόμενοι εις την Μικροβιολογίαν της περιφερείας Αθηνών και Πειραιώς, εφ’ όσον προτείνονται υπό δύο τουλάχιστον παλαιών μελών. Επιστήμονες παντός κλάδου ασχολούμενοι με την Μικροβιολογίαν δύνανται κατά την κρίσιν τού Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέγωνται ως Τακτικά μέλη. Η πρότασις αυτή υποβάλλεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις την Εταιρείαν κατά μιαν τακτικήν ή έκτακτον συνεδρίασιν κατά την αμέσως δ’ επομένην τοιάυτην η Εταιρεία απoφαίνεται επί της παραδοχής δια μυστικής ψηφοφορίας των παρόντων. Εν περιπτώσει απορρίψεως τής προτάσεως δύναται να υποβληθή, νέα τοιαύτη μετά εν τουλάχιστον έτος.

2) Αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας ονομάζονται οι εκτός των Αθηνών και Πειραιώς ιατροί Μικροβιολόγοι και Κτηνίατροι Μικροβιολόγοι εκλέγονται δε ως και τα πρακτικά μέλη προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου. Τακτικόν μέλος της εταιρείας απερχόμενον οριστικώς της έδρας αυτής γίνεται αυτοδικαίως αντεπιστέλλον τοιούτον. Αντεπιστέλλοντα μέλη τής Εταιρείας ευρισκόμενα εις Αθήνάς δικαιούνται να μετέχουν των συνεδριάσεων αυτής ως και τα τακτικά δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου. Αν όμως η διαμονή των εντός της έδρας καταστή οριστική, γίνονται τακτικά μέλη τη αιτήσει των κατόπιν ψηφοφορίας, εφ’ όσον κέκτηνται τα προς τούτο προσόντα.

3) Πρόσεδρα μέλη της Εταιρείας ονομάζονται ιατροί άλλων ειδικοτήτων ή διακεκριμμένοι άλλοι επιστήμονες ημεδαποί ή αλλοδαποί προτάσει τού Διοικητικού Συμβουλίου και δια πλειοψηφίας των 3/4 τουλάχιστον των παρόντων μελών. Τα πρόσεδρα μέλη έχουν τα αυτά δικαιώματα και καθήκοντα οία και τα τακτικά, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου

4) Επίτιμα μέλη της Εταιρείας, ανακηρύσσονται ημεδαποί ή αλλοδαποί Μικροβιολόγοι ή Κτηνίατροι – Μικροβιολόγοι διεθνούς φήμης ή τακτικά μέλη τής Εταιρείας παρασχόντα εξαιρετικής όλως υπηρεσίας υπέρ αυτής. Η ανακήρυξις των επιτίμων μελών γίνεται δια γενικής συνελεύσεως των μελών επί τούτω συγκαλουμένης προτάσει τού Διοικητικού Συμβουλίου και δια πλειοψηφίας των 3/4 τουλάχιστον των παρόντων.

5) Αλλοδαποί δεν δύνανται να είναι τακτικά μέλη της Εταιρείας.

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής