Μπορείτε να εγγραφείτε στην Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία (χωρίς έξοδα εγγραφής), συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση.

Η αίτηση εγγραφής είναι συνημμένη στο κάτω μέρος της σελίδας. Αφού τη συμπληρώσετε, μπορείτε να τη στείλετε ή ταχυδρομικά στην Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία στη διεύθυνση: ASCENT, Μιχαλακοπούλου 29, 115 28, Αθήνα ή με fax στο 210 7246180 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: memtsa@ascentltd.gr

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΜΕ, η Εταιρεία αποτελείται από τακτικά, πρόσεδρα και επίτιμα μέλη.

1. Τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να γίνουν όλοι οι ιατροί, που ασκούν ή άσκησαν επαγγελματική δραστηριότητα ανά την Ελληνική Επικράτεια και κατέχουν τον τίτλο της ειδικότητας της Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής. Το υποψήφιο τακτικό μέλος υποβάλλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγγραφη πρόταση δύο (2) τουλάχιστον τακτικών μελών. Η έγκριση ή μη της εισδοχής του υποψηφίου γίνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με ψηφοφορία των παρόντων. Σε περίπτωση απορρίψεως της αίτησης, δύναται να υποβληθεί νέα αίτηση μετά την πάροδο έξι (6) μηνών.

Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανόμενη απόφαση, να εκλέγει και να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα της Εταιρείας και να λαμβάνει μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις της Εταιρείας.

2. Πρόσεδρα μέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται ειδικευόμενοι ιατροί στην Ιατρική Βιοπαθολογία / Εργαστηριακή Ιατρική, ιατροί άλλων ειδικοτήτων ή διακεκριμένοι άλλοι επιστήμονες ημεδαποί ή αλλοδαποί με αποδεδειγμένη επιστημονική δραστηριότητα στην ιατρική μικροβιολογία. Η εγγραφή των προσέδρων μελών γίνεται με την ίδια διαδικασία για τα τακτικά μέλη. Τα πρόσεδρα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά πλην αυτών της συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, της ψήφου και της εκλογής στα καταστατικά όργανα της Εταιρείας.

3. Επίτιμα μέλη της Εταιρείας ανακηρύσσονται ημεδαποί ή αλλοδαποί Ιατροί Βιοπαθολόγοι / Εργαστηριακοί Ιατροί – Μικροβιολόγοι ή άλλοι επιστήμονες διεθνούς φήμης ή τακτικά ή πρόσεδρα μέλη της Εταιρείας, που έχουν παράσχει εξαιρετική υπηρεσία σε αυτήν. Η ανακήρυξη των επίτιμων μελών γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία προσκαλείται προς τούτο με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και δια πλειοψηφίας των παρόντων.

 

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής